Dhule Munciple Corporation
ENGLISH मराठी
 • जर बिल दिल्यापासुन विहीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे प्रकरण ८ कराधान नियम ४१ अन्वये प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल.
 • Pay Property Tax

  pay property tax online

  View More
  NEWS & EVENTS
  SCHEMES & DISCOUNT
  सुटचे विवरणसूट टक्केवारी %
  मालमत्ता कराचा भरणा माहे एप्रिल च्या आत संपुर्ण कर भरल्यास चालु सामान्य करात सुट१०%
  मालमत्ता कराचा भरणा माहे मे च्या आत संपुर्ण कर भरल्यास चालु सामान्य करात सुट८%
  मालमत्ता कराचा भरणा माहे जुन च्या आत संपुर्ण कर भरल्यास चालु सामान्य करात सुट ६%